FAQ

English)

If any participants are awarded for both Speech and Essay, they will also receive the winning benefits for both sectors. They can apply for the program based on their schedules since all winner benefits are valid for 2 years.

As an international NGO, we, Hope to the Future Association, do not grant any prizes in cash which unables us to track. Any prizes are only available in the form of full (or partial) financial support for education expenses for the benefit programs.


Korean)

스피치와 에세이, 두 부문에서 동시에 수상한 참가자들은 각 부문의 특전을 모두 받습니다. 모든 특전은 2년동안 유효하므로 해당 수상자들은 일정에 따라 2년 이내에 프로그램에 참가하시면 됩니다.

또한, GLEC 비전에 따라 전 대회는 청소년들의 교육 역량 향상을 목표하므로 수상 특전은 교육 프로그램에 대한 참가비 및 교육비의 전액 혹은 일부 지원 혜택으로만 제공되며 현금으로 대체하여 지급이 불가능합니다.


Vietnamese)

Với những thí sinh nhận được giải thưởng cho cả phần thuyết trình và phần viết luận, họ sẽ nhận được quyền lợi của người chiến thắng dành cho cả 2 lĩnh vực. Họ có thể đăng ký tham gia các chương trình dựa trên lịch trình của họ vì tất cả các quyền lợi dành cho người chiến thắng đều có giá trị trong vòng 02 năm.

Với tư cách là một tổ chức phi chính phủ quốc tế, chúng tôi Hope to the Future Association sẽ không trao bất kỳ giải thưởng nào bằng tiền mặt. Mọi giải thưởng được trao dưới hình thức hỗ trợ tài chính toàn bộ (hoặc một phần) cho chi phí giáo dục của các chương trình quyền lợi.

English)

[Preliminary Round]

All participants will be asked to submit a full essay based on the given topic within 500 to 700 words through an online platform. Only topic-relevant contents will be evaluated, and student nominees are waived to submit any essays in the preliminary round since they will be asked to write a new full essay for the final round.


[Final Round]

The topics for the final round will be newly presented on the date of the final round, still based on the main SDG goal. Therefore, all participants are recommended an overall study beforehand.

For the final round, all participants will be asked to join the Zoom room at their designated times and the competition will be conducted using the Internet Based Test (iBT) method with all the screens being recorded. Any participants will be given 50 minutes to finish their essays.

Plagiarism, surfing the internet, using shortcuts and operating system functions like Ctrl+V, Ctrl+Alt+Del, Alt+Tab, Print Screen etc. are strictly prohibited, and any acts of dishonesty will result in invalidation.


Korean)

[예선]

모든 참가자들은 본인이 속한 트랙의 주제에 맞게 500~700단어 이내 분량의 에세이를 작성하여 GLEC 온라인 플랫폼을 통해 제출해야 합니다. 자기 소개 등 주제와 관련 없는 내용은 심사에서 제외되며, 학교(장) 추천 전형 학생들은 본선 대회에서 작성한 에세이만을 바탕으로 평가되기 때문에 예선 대회 에세이 제출이 면제됩니다.


[본선] 

에세이 대회의 경우, 본선 주제는 예선에서 주어졌던 지속가능발전목표를 바탕으로 본선 당일 새롭게 출제됩니다. 즉, 모든 참가자들은 본선 대회 이전 관련 주제에 관해 사전에 조사하고 전반적인 국제 흐름을 파악하는 것이 좋습니다.

본선 대회 당일에는 각자 지정된 시간에 Zoom에 참가해야 하며, 대리 시험 및 부정행위 방지를 위해 대회의 전 과정이 녹화됩니다. iBT (Internet Based Test) 방식으로 진행되므로, 제한 시간(50분) 내에 에세이를 작성하여 제출해야 합니다.

표절, 인터넷 검색, 단축키 사용, Ctrl+V / Ctrl+Alt+Del / Alt+Tab / Print Screen과 같은 기능 사용은 엄격히 금지되며 모든 부정행위에 대해서는 실격이 조치됩니다.


Vietnamese)

[Vòng loại]

Tất cả các thí sinh được yêu cầu gửi một bài luận đầy đủ dựa trên chủ đề đã cho trong vòng 500~700 từ thông qua một nền tảng trực tuyến. Chỉ những nội dung liên quan đến chủ đề mới được đánh giá, và thí sinh được đề cử được miễn nộp bài luận trong vòng loại vì họ sẽ được yêu cầu viết một bài luận đầy đủ mới cho vòng chung kết.


[Vòng chung kết]

Các chủ đề cho vòng chung kết sẽ được đưa ra vào ngày diễn ra vòng chung kết, vẫn dựa trên các mục tiêu chính của SDG. Vì vậy, tất cả các thí sinh được yêu cầu nghiên cứu tổng thể trước.

Đối với vòng chung kết, tất cả các thí sinh được yêu cầu tham gia phòng Zoom vào thời gian được chỉ định và cuộc thi sẽ được tiến hành bằng phương pháp Kiểm Tra Dựa Trên Internet (iBT) với tất cả các màn hình đều được ghi lại. Các thí sinh sẽ có thời gian 50 phút để hoàn thành bài luận của mình.

Nghiêm cấm đạo văn, lượt internet, sử dụng các phím tắt và các chức năng của hệ điều hành như Ctrl+V, Ctrl+Alt+Del, Alt+Tab, Print Screen .v.v. Với mọi hành vi không trung thực, kết quả bài thi sẽ bị vô hiệu.

English)

[Preliminary Round]

All participants are asked to submit the 1) full script file and the 2) voice record file for the preliminary round. The script should not consist of talking points but should include the full script they will be presenting in the final round, and they must record the same contents with the script within the time limit of 3-4 minutes regardless of track (elementary, middle, high school track).


[Final Round]

The topics for the final round are not renewed. Therefore, speech contents for the final round must be identical to the script file submitted in the preliminary round. All participants will be asked to present their speeches in front of the examiners without a script. Only minor changes of words are allowed, and any other difference between the script and the speech will be considered as a lack of effort for memorizing. After the presentations, further questions related to the speech may be asked.

As part of a monitoring and further examination, the entire contest procedure will be recorded. All participants are considered to consent to the video/audio recordings and the use of recordings being used by the GLEC Secretariat. The use of recordings may include: supervision, examination, edit, website post, etc.


Korean)

[예선]

모든 참가자들은 예선에서 1) 대본2) 음성 녹음 파일을 제출해야 합니다. 대본 제출 시에는 발표 내용을 요약한 형태가 아닌, 본선 대회에서 스피치를 진행할 대본 전체를 제출해야 하며, 해당 파일을 바탕으로 3-4분 이내로 녹음하여야 합니다. (대본과 녹음 파일의 내용이 다르면 안됨.)


[본선]

스피치 대회의 경우, 본선 대회에서 주제 변동이 없습니다. 즉, 예선 대회 당시 제출한 대본을 바탕으로 스피치를 준비하여야 하며, 본선 대회에서는 대본 없이 스피치를 암기하여 발표하여야 합니다. 예선 대회 마감 이후 스피치 내용 수정은 절대 불가하며, 사소한 단어의 교체를 제외한 수정 사항은 암기가 미흡한 것으로 간주될 수 있습니다.

스피치 종료 이후 심사위원의 질문이 있을 수 있으며, 2차 심사를 위해 대회의 전 과정이 녹화될 예정입니다. 모든 참가자들은 영상/음성 녹화와 GLEC 사무국의 녹화본 사용에 대해 동의한 것으로 간주됩니다. 녹화본 사용처는 다음과 같습니다: 감독, 평가, 편집, 웹사이트 포스트 등


Vietnamese)

[Vòng loại]

Tất cả các thí sinh tham gia được yêu cầu gửi 1) file kịch bản đầy đủ và 2) file ghi âm cho vòng loại. Kịch bản không nên chỉ có các điểm chính, nên bao gồm nội dung đầy đủ sẽ trình bày trong vòng chung kết, và nội dung phải được ghi lại trong khoảng thời gian giới hạn. (3-4 phút )


[Vòng chung kết]

Chủ đề cho vòng chung kết không được làm mới. Vì vậy, nội dung bài thuyết trình trong vòng chung kết phải giống với file kịch bản đã nộp ở vòng loại. Tất cả các thí sinh được yêu cầu thuyết trình trước hội đồng ban giám khảo mà không có kịch bản. Chỉ cho phép thay đổi nhỏ về từ ngữ, và bất kỳ sự khác biệt nào giữa kịch bản và bài thuyết trình sẽ được xem là thiếu nỗ lực trong việc trong việc ghi nhớ. Sau khi thuyết trình, các câu hỏi liên quan có thể được đưa ra từ ban giám khảo.

Toàn bộ quá trình diễn ra cuộc thi sẽ được ghi lại, đây được xem là một phần của việc kiểm tra và giám sát. Tất cả các thí sinh tham gia được xem là đồng ý với các bản ghi âm / ghi hình và các bản ghi sẽ được sử dụng bởi Ban thư ký GLEC. Việc sử dụng các bản ghi có thể bao gồm: kiểm tra, giám sát, chỉnh sửa, đăng tải lên trang web ..vv..

English)

All submitted files (preliminary round) and recorded videos (final round) will go through a multi-stage evaluation based on the GLEC scoring criteria given on the website.

Preliminary round takes an absolute grading system in which applicants are determined to either pass or fail based on the pre-specified performance standards. However, the final round takes a relative grading system in which applicants are graded based on the score compared to the other.

See GLEC scoring criteria here.


Korean)

모든 제출 파일(예선 대회)과 녹화 영상(본선 대회)은 GLEC 평가 기준에 따라 다단계 평가됩니다.

예선 대회 심사는 사전 공지된 평가 기준에 따라 합격 또는 불합격(Pass or Fail)을 구분하는 절대 평가로 이루어지며, 본선 대회 심사는 상대 평가로 이루어집니다.

여기를 눌러 GLEC 평가 기준을 확인하세요.


Vietnamese)

Tất cả file đã nộp (vòng loại) và video được quay (vòng chung kết) sẽ trải qua nhiều vòng đánh giá dựa trên các tiêu chí chấm điểm GLEC đã đưa lên trang web.

Vòng loại có hệ thống chấm điểm tuyệt đối, trong đó các thí sinh được xác định đạt hoặc không đạt dựa vào các tiêu chuẩn thực hiện đã đưa ra. Tuy nhiên, vòng chung kết có hệ thống chấm điểm tương đối, trong đó các thí sinh sẽ được xếp loại dựa vào số điểm so với những người còn lại.

Xem tiêu chí chấm điểm GLEC tại đây

English)

[Refund Policy]

1. Student Nominees should not make payment for the preliminary round. If you already have completed the payment, you will be asked to pay the balance for the final round rather than being reimbursed.

2. Students who decide to withdraw the participation should contact the GLEC Secretariat at glec@hopetofuture.org within the online application period. A full refund will be granted only for cancellations prior to the preliminary round application deadline.

3. Students who decide not to participate in the final round should not make payment for the final round registration fee, but will not be refunded the online application fee according to the GLEC Terms and Regulations.

4. Any refund will be processed within 2~3 working days, but any international transaction delays can occur.


Korean)

[환불 규정]

1. 학교(장) 추천 전형 참가자들은 예선 참가비가 면제되므로, 참가비를 결제하지 마시기 바랍니다. 만약 이미 결제한 경우, 예선 참가비는 따로 환불되지 않으며 본선 접수 시 예선 참가비를 뺀 차액을 지불하게 됩니다.

2. 대회 참가를 취소하고자 하는 경우, 예선 접수 시기(Online Appliation Period) 이내에 사무국(glec@hopetofuture.org)으로 연락하여 주시기 바랍니다. 예선 대회 마감 전에 접수된 취소 건에 한해 전액 환불됩니다.

3. 본선에 참가하지 않기를 원하는 학생들은 본선 참가비를 결제하지 마시기 바랍니다. 단, 본선 참가 취소 시에도 예선 참가비는 환불되지 않습니다.

4. 모든 환불 절차는 업무일 기준 2~3일 이내에 처리되며, 해외 송금의 경우 지연될 수 있습니다.


Vietnamese)

[Chính sách hoàn trả]

1. Đối với các thí sinh được đề cử, không phải thanh toán cho vòng loại. Trường hợp bạn đã hoàn thành việc thanh toán cho vòng loại, thay vì hoàn tiền thì bạn sẽ được yêu cầu thanh toán cho vòng chung kết

2. Trường hợp thí sinh quyết định hủy dự thi cần liên hệ với Ban thư ký GLEC tại glec@hopetofuture.org trong thời gian đăng ký trực tuyến. Khoản lệ phí sẽ được hoàn trả đầy đủ cho những trường hợp đăng ký hủy tham gia trước khi hết hạn nộp hồ sơ vòng loại.

3. Thí sinh quyết định không tham gia vòng chung kết thì không nên thực hiện thanh toán phí đăng ký vòng chung kết, Sẽ không có khoản phí đăng ký trực tuyến nào được hoàn trả theo điều khoản và quy định của GLEC.

4. Mọi khoản hoàn trả sẽ được xử lý trong vòng 2~3 ngày làm việc, tuy nhiên thỉnh thoảng không tránh khỏi những chậm trễ trong giao dịch quốc tế.

English)

On the date of final competition, all participants will go through the ID verification procedure in the Zoom waiting room based on the submitted photos and Zoom screens. Thus, it is recommended to submit the most recent photos with your clearly visible face on the image. (No passport copy)

If anyone wishes to change the photo, log in to the website and click ‘My Page’ on the right top corner. Any details should be updated before the final round.


Korean)

본선 대회 당일, 모든 참가자들은 Zoom에 접속하여 제출 사진을 바탕으로 본인 신분확인 절차를 거치게 됩니다. 재제출을 희망하는 경우, 참가자의 얼굴이 명확히 나온 가장 최근 사진을 제출해주시기를 권장드립니다. (여권 사본 X, 증명사진 O)

사진 재업로드 시, 로그인하여 우측 상단의 '마이페이지'를 클릭 후 개인정보를 수정하여 주시기 바랍니다. (본선 진행 이후 수정 불가)


Vietnamese)

Vào ngày thi cuối cùng, tất cả các thí sinh sẽ trải qua thủ tục xác minh ID trong phòng chờ Zoom dựa trên ảnh đã nộp và màn hình Zoom. Vì vậy, các thí sinh được yêu cầu gửi những bức ảnh chụp gần đây nhất với hình ảnh khuôn mặt xuất hiện rõ ràng. (Không bản sao hộ chiếu)

Nếu muốn thay đổi ảnh, vui lòng đăng nhập vào trang web và click “Trang của tôi” ở góc trên cùng bên phải. Mọi thông tin chi tiết phải được cập nhật trước vòng chung kết.

English)

All should follow the criteria given by the GLEC Evaluation Committee since we cannot reflect all different academic curriculums. Thus, any participant should apply based on the grade at the time of application.

If you are a middle school student at the time of online application (August) and become a high school student at the time of award announcement (October), please apply for the Middle school track.


Korean)

각 학교의 모든 커리큘럼을 반영할 수 없으므로,  모든 참가자들은 GLEC 사무국에서 지정한 기준에 따라야 하며, 지원 시에 해당하는 학년을 기준으로 지원하셔야 합니다.

만약 참가자가 지원 시기(8월)에 중학생이고 수상 발표 시기(10월)에 고등학생이 된다면, 중등부 트랙으로 지원해주시기 바랍니다.


Vietnamese)

Tất cả mọi thứ đều phải tuân theo các tiêu chí do Ủy ban đánh giá GLEC đưa ra vì chúng tôi không thể phản ánh hết tất cả các chương trình giảng dạy khác nhau. Vì vậy, các thí sinh nên đăng ký dựa vào cấp học của bạn tại thời điểm đăng ký.

Nếu bạn là học sinh THCS tại thời điểm nộp đơn đăng ký trực tuyến (tháng 8) và trở thành học sinh THPT tại thời điểm công bố giải thưởng (tháng 10). Vui lòng đăng ký chương trình dành cho THCS.

English)

For those who do not go to school, please indicate 'Homeschool' when you are asked to write your school/institution name, and choose a track (Elementary School / Middle School / High School / University) based on your age group.

If you are a 14-year-old homeschooler, you are regarded as a Grade 7 student, so please apply for the Middle School Track.


Korean)

학교를 다니지 않는 참가자들의 경우에는 학교/기관 란에 'Homeschool'이라고 입력해주시기 바랍니다. 또한, 참가자의 나이를 기준으로 트랙(초등부 / 중등부 / 고등부 / 대학부)을 선택해주시기 바랍니다.

만약 14살의 홈스쿨러라면, 해당 참가자는 7학년으로 간주되므로 중등부 트랙으로 지원해주시면 됩니다.


Vietnamese)

Với những trường hợp không theo học tại trường, vui lòng biểu thị “Homeschool/học tại nhà” khi được yêu cầu viết tên trường học/cơ sở học của bạn, và chọn (tiểu học / trung học cơ sở / trung học phổ thông) dựa vào nhóm tuổi của bạn.

Nếu bạn là học sinh 14 tuổi đang theo học tại nhà, bạn được xem là học sinh lớp 7, vì vậy vui lòng đăng ký chương trình dành cho trường THCS.

Largest and Premier UN-theme English Competition,

Compete Global, Grow Global

Get to know the crises our globe is facing, share your views on the agenda,

and offer your own creative solutions on earth!