FAQ

(English follows below)

Với những thí sinh nhận được giải thưởng cho cả phần thuyết trình và phần viết luận, họ sẽ nhận được quyền lợi của người chiến thắng dành cho cả 2 lĩnh vực. Họ có thể đăng ký tham gia các chương trình dựa trên lịch trình của họ vì tất cả các quyền lợi dành cho người chiến thắng đều có giá trị trong vòng 02 năm.

Với tư cách là một tổ chức phi chính phủ quốc tế, chúng tôi Hope to the Future Association sẽ không trao bất kỳ giải thưởng nào bằng tiền mặt. Mọi giải thưởng được trao dưới hình thức hỗ trợ tài chính toàn bộ (hoặc một phần) cho chi phí giáo dục của các chương trình quyền lợi.


English)

If any participants are awarded for both Speech and Essay, they will also receive the winner benefits for both sectors. They can apply for the program based on their schedules since all winner benefits are valid for 2 years.

As an international NGO, we, Hope to the Future Association, do not grant any prizes in cash which unables us to track. Any prizes are only available in the form of full (or partial) financial support for education expenses for the benefit programs.

(English follows below)

[Vòng loại]

Tất cả các thí sinh được yêu cầu gửi một bài luận đầy đủ dựa trên chủ đề đã cho trong vòng 500~700 từ thông qua một nền tảng trực tuyến. Chỉ những nội dung liên quan đến chủ đề mới được đánh giá, và thí sinh được đề cử được miễn nộp bài luận trong vòng loại vì họ sẽ được yêu cầu viết một bài luận đầy đủ mới cho vòng chung kết.


[Vòng chung kết]

Các chủ đề cho vòng chung kết sẽ được đưa ra vào ngày diễn ra vòng chung kết, vẫn dựa trên các mục tiêu chính của SDG. Vì vậy, tất cả các thí sinh được yêu cầu nghiên cứu tổng thể trước.

Đối với vòng chung kết, tất cả các thí sinh được yêu cầu tham gia phòng Zoom vào thời gian được chỉ định và cuộc thi sẽ được tiến hành bằng phương pháp Kiểm Tra Dựa Trên Internet (iBT) với tất cả các màn hình đều được ghi lại. Các thí sinh sẽ có thời gian 50 phút để hoàn thành bài luận của mình.

Nghiêm cấm đạo văn, lượt internet, sử dụng các phím tắt và các chức năng của hệ điều hành như Ctrl+V, Ctrl+Alt+Del, Alt+Tab, Print Screen .v.v. Với mọi hành vi không trung thực, kết quả bài thi sẽ bị vô hiệu.


English)

[Preliminary Round]

All participants will be asked to submit a full essay based on the given topic within 500 to 700 words through an online platform. Only topic-relevant contents will be evaluated, and student nominees are waived to submit any essays in the preliminary round since they will be asked to write a new full essay for the final round.


[Final Round]

The topics for the final round will be newly presented on the date of the final round, still based on the main SDG goal. Therefore, all participants are recommended an overall study beforehand.

For the final round, all participants will be asked to join the Zoom room at their designated times and the competition will be conducted using the Internet Based Test (iBT) method with all the screens being recorded. Any participants will be given 50 minutes to finish their essays.

Plagiarism, surfing the internet, using shortcuts and operating system functions like Ctrl+V, Ctrl+Alt+Del, Alt+Tab, Print Screen etc. are strictly prohibited, and any acts of dishonesty will result in invalidation.

(English follows below)

[Vòng loại]

Tất cả các thí sinh tham gia được yêu cầu gửi 1) file kịch bản đầy đủ và 2) file ghi âm cho vòng loại. Kịch bản không nên chỉ có các điểm chính, nên bao gồm nội dung đầy đủ sẽ trình bày trong vòng chung kết, và nội dung phải được ghi lại trong khoảng thời gian giới hạn.

(Tiểu học: 3 phút, THCS: 4 phút, THPT: 4 phút, Đại học: 5 phút)


[Vòng chung kết]

Chủ đề cho vòng chung kết không được làm mới. Vì vậy, nội dung bài thuyết trình trong vòng chung kết phải giống với file kịch bản đã nộp ở vòng loại. Tất cả các thí sinh được yêu cầu thuyết trình trước hội đồng ban giám khảo mà không có kịch bản. Chỉ cho phép thay đổi nhỏ về từ ngữ, và bất kỳ sự khác biệt nào giữa kịch bản và bài thuyết trình sẽ được xem là thiếu nỗ lực trong việc trong việc ghi nhớ. Sau khi thuyết trình, các câu hỏi liên quan có thể được đưa ra từ ban giám khảo.

Toàn bộ quá trình diễn ra cuộc thi sẽ được ghi lại, đây được xem là một phần của việc kiểm tra và giám sát. Tất cả các thí sinh tham gia được xem là đồng ý với các bản ghi âm / ghi hình và các bản ghi sẽ được sử dụng bởi Ban thư ký GLEC. Việc sử dụng các bản ghi có thể bao gồm: kiểm tra, giám sát, chỉnh sửa, đăng tải lên trang web ..vv..


English)

[Preliminary Round]

All participants are asked to submit the 1) full script file and the 2) voice record file for the preliminary round. The script should not consist of talking points but should include the full script they will be presenting in the final round, and they must record the same contents with the script within the time limit.

(Elementary school track: 3 min, Middle school track: 4 min, High school track: 4 min, University track: 5 min)


[Final Round]

The topics for the final round are not renewed. Therefore, speech contents for the final round must be identical to the script file submitted in the preliminary round. All participants will be asked to present their speeches in front of the examiners without a script. Only minor changes of words are allowed, and any other difference between the script and the speech will be considered as a lack of effort for memorizing. After the presentations, further questions related to the speech may be asked.

As part of a monitoring and further examination, the entire contest procedure will be recorded. All participants are considered to consent to the video/audio recordings and the use of recordings being used by the GLEC Secretariat. The use of recordings may include: supervision, examination, edit, website post, etc.

(English follow below)

Tất cả file đã nộp (vòng loại) và video được quay (vòng chung kết) sẽ trải qua nhiều vòng đánh giá dựa trên các tiêu chí chấm điểm GLEC đã đưa lên trang web.

Vòng loại có hệ thống chấm điểm tuyệt đối, trong đó các thí sinh được xác định đạt hoặc không đạt dựa vào các tiêu chuẩn thực hiện đã đưa ra. Tuy nhiên, vòng chung kết có hệ thống chấm điểm tương đối, trong đó các thí sinh sẽ được xếp loại dựa vào số điểm so với những người còn lại.

Xem tiêu chí chấm điểm GLEC tại đây


English)

All submitted files (preliminary round) and recorded videos (final round) will go through a multi-stage evaluation based on the GLEC scoring criteria given on the website.

Preliminary round takes an absolute grading system in which applicants are determined to either pass or fail based on the pre-specified performance standards. However, the final round takes a relative grading system in which applicants are graded based on the score compared to the other.

See GLEC scoring criteria here

(English follows below)

[Chính sách hoàn trả]

1. Đối với các thí sinh được đề cử, không phải thanh toán cho vòng loại. Trường hợp bạn đã hoàn thành việc thanh toán cho vòng loại, thay vì hoàn tiền thì bạn sẽ được yêu cầu thanh toán cho vòng chung kết

2. Trường hợp thí sinh quyết định hủy dự thi cần liên hệ với Ban thư ký GLEC tại glec@hopetofuture.org trong thời gian đăng ký trực tuyến. Khoản lệ phí sẽ được hoàn trả đầy đủ cho những trường hợp đăng ký hủy tham gia trước khi hết hạn nộp hồ sơ vòng loại.

3. Thí sinh quyết định không tham gia vòng chung kết thì không nên thực hiện thanh toán phí đăng ký vòng chung kết, Sẽ không có khoản phí đăng ký trực tuyến nào được hoàn trả theo điều khoản và quy định của GLEC.

4. Mọi khoản hoàn trả sẽ được xử lý trong vòng 2~3 ngày làm việc, tuy nhiên thỉnh thoảng không tránh khỏi những chậm trễ trong giao dịch quốc tế.


English)

[Refund Policy]

1. Student Nominees should not make payment for the preliminary round. If you already have completed the payment, you will be asked to pay the balance for the final round rather than being reimbursed.

2. Students who decide to withdraw the participation should contact the GLEC Secretariat at glec@hopetofuture.org within the online application period. A full refund will be granted only for cancellations prior to the preliminary round application deadline.

3. Students who decide not to participate in the final round should not make payment for the final round registration fee, but will not be refunded the online application fee according to the GLEC Terms and Regulations.

4. Any refund will be processed within 2~3 working days, but any international transaction delays can occur.

(English follows below)

Ban thư ký GLEC không yêu cầu bản sao hộ chiếu đối với những thí sinh không đạt giải từ cuộc thi.

Tất cả những người chiến thắng phải nộp các giấy tờ liên quan có thể chứng minh về bản thân (như: bản sao hộ chiếu, chứng minh thư, hồ sơ xuất nhập cảnh, giấy chứng nhận xuất nhập cảnh .vv.) trong vòng 01 tháng kể từ ngày công bố giải thưởng. Nếu không, giải thưởng sẽ bị hủy bỏ và thí sinh sẽ bị loại khỏi các sự kiện GLEC trong tương lai.

Chũng tôi cần thông báo rằng, các thí sinh tham gia phải tự chịu trách nhiệm về mọi bất lợi có thể xảy ra nếu thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký bị sai lệch.


English)

GLEC Secretariat does not request the passport copy to those who were not awarded from the competition.

All winners must submit the documents that can prove their qualification (i.e. Passport Copy, ID Card issued by the national authority, Immigration Record, Certificate of Entry & Exit, etc.) within 1 month from the award announcement. Otherwise, both award and prize will be canceled and the participant will be disqualified for future GLEC events.

We inform you that the participants themselves are responsible for any disadvantages that may occur if the information submitted at the time of application is falsified.

(English follows below)

Vào ngày thi cuối cùng, tất cả các thí sinh sẽ trải qua thủ tục xác minh ID trong phòng chờ Zoom dựa trên ảnh đã nộp và màn hình Zoom. Vì vậy, các thí sinh được yêu cầu gửi những bức ảnh chụp gần đây nhất với hình ảnh khuôn mặt xuất hiện rõ ràng. (Không bản sao hộ chiếu)

Nếu muốn thay đổi ảnh, vui lòng đăng nhập vào trang web và click “Trang của tôi” ở góc trên cùng bên phải. Mọi thông tin chi tiết phải được cập nhật trước vòng chung kết.


English)

On the date of final competition, all participants will go through the ID verification procedure in the Zoom waiting room based on the submitted photos and Zoom screens. Thus, it is recommended to submit the most recent photos with your clearly visible face on the image. (No passport copy)

If anyone wishes to change the photo, log in to the website and click ‘My Page’ on the right top corner. Any details should be updated before the final round.

(English follows below)

Bất kỳ thí sinh nào cũng có thể lựa chọn phần tham gia: chỉ thuyết trình, chỉ tự luận, hoặc cả hai. Vui lòng điền phần thi bạn muốn tham gia vào đơn đăng ký và hoàn tất việc thanh toán phí dựa trên đơn đăng ký của bạn.

Đối với thí sinh tham gia cả hai phần thi, Ban thư ký GLEC có thể điều chỉnh ngày/giờ của vòng chung kết để không làm gián đoạn bất cứ phần thi nào.

Gửi đơn đăng ký trực tuyến tại đây


English)

Any participant can choose the participating sector(s) among: Speech only, Essay only, or Speech & Essay. Please indicate (a) sector(s) you are willing to participate in on your application form and complete the payment based on your application.

For those who participate in both sectors, the GLEC Secretariat may adjust the final round date/time to not interrupt one another.

Submit your online application form here

(English follows below)

Trường hợp bạn đã gửi đơn đăng ký trực tuyến thông qua trang web, một email xác nhận sẽ được gửi tới cho bạn trong vòng 2 ngày làm việc. Nếu bạn chưa được cập nhật trong hơn 1 tuần, vui lòng kiểm tra hộp thư spam và địa chỉ email của bạn.

Tạo tài khoản GLEC tại đây

Gửi đơn đăng ký trực tuyến tại đây

Hoàn tất thanh toán phí đăng ký tại đây


English)

If you have submitted the online application form through the website, a confirmation email will be sent within 2 working days. If you have not been updated for more than a week, please check the spam mailbox and your email address.

Make your GLEC account here

Submit your online application form here

Complete your application fee payment here

(English follows below)

Tất cả mọi thứ đều phải tuân theo các tiêu chí do Ủy ban đánh giá GLEC đưa ra vì chúng tôi không thể phản ánh hết tất cả các chương trình giảng dạy khác nhau. Vì vậy, các thí sinh nên đăng ký dựa vào cấp học của bạn tại thời điểm đăng ký.

Nếu bạn là học sinh THCS tại thời điểm nộp đơn đăng ký trực tuyến (tháng 8) và trở thành học sinh THPT tại thời điểm công bố giải thưởng (tháng 10). Vui lòng đăng ký chương trình dành cho THCS.


English)

All should follow the criteria given by the GLEC Evaluation Committee since we cannot reflect all different academic curriculums. Thus, any participant should apply based on the grade at the time of application.

If you are a middle school student at the time of online application (August) and become a high school student at the time of award announcement (October), please apply for the Middle school track.

(English follows below)

Bất kỳ mục nào về trường học (Tiểu học / THCS / THPT / Đại học) nên được quyết định theo cấp lớp bạn đang học, chứ không theo trường bạn đang theo học vì mỗi trường quy định theo các chương trình học khác nhau.

Vì vậy, mặc dù bạn đang theo học lớp 6 tại trường tiểu học, vui lòng chọn “mục trường THCS” cho cuộc thi GLEC.


English)

Any track (Elementary School / Middle School / High School / University) should be decided according to the grade you are studying in, not the school you are attending since each school follows a different academic curriculum.

Thus, even though you are studying in an Elementary School and in Grade 6, please choose a 'Middle School Track' for GLEC competitions.

(English follows below.)

Với những trường hợp không theo học tại trường, vui lòng biểu thị “Homeschool/học tại nhà” khi được yêu cầu viết tên trường học/cơ sở học của bạn, và chọn (tiểu học / trung học cơ sở / trung học phổ thông) dựa vào nhóm tuổi của bạn.

Nếu bạn là học sinh 14 tuổi đang theo học tại nhà, bạn được xem là học sinh lớp 7, vì vậy vui lòng đăng ký chương trình dành cho trường THCS.


English)

For those who do not go to school, please indicate 'Homeschool' when you are asked to write your school/institution name, and choose a track (Elementary School / Middle School / High School / University) based on your age groups.

If you are a 14-year-old homeschooler, you are regarded as a Grade 7 student, so please apply for the Middle School Track.